# รหัส-ชื่อเครื่องเล่น สถานที่ ช่างที่รับผิดชอบ วันที่รับงาน สถานะปัจจุบัน REJECT
1 57-020-147-035 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2021-03-01 08:57:57 QC Passed  
2 5678-2002-422 ไสว  สมบัน 2021-03-03 15:21:58 QC Passed  
3 9548-95-375/D ไสว  สมบัน 2021-02-25 11:33:49 QC Passed  
4 8764-322-074 จตุรภัทร  สุวรรณดี 2021-03-04 14:36:00 QC
5 5678-2002-250 ไสว  สมบัน 2021-03-03 15:22:07 QC Passed  
6 59-037-203-033 คลัง1 ณัฐวุฒิ  เสน่หา 2021-02-19 16:13:08 QC Passed  
7 4549-295-048 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-04 09:54:35 QC Passed  
8 54-036-238-004 คลัง1 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2021-02-04 09:24:35 QC Passed  
9 8966-311-012 คลัง1 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2021-02-23 16:56:31 QC Passed  
10 8006-263-026 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-12 13:49:30 QC Passed  
11 57-020-147-024 คลัง1 ทัศน์พล  วงษา 2021-02-03 13:19:09 QC Passed  
12 6578-260-021 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-05 15:46:18 QC Passed  
13 57-020-147-046 คลัง1 ไสว  สมบัน 2021-02-15 11:18:10 QC Passed  
14 51-005-103-102/C คลัง1 ไสว  สมบัน 2021-02-09 09:53:14 QC Passed  
15 54-019-114-100 คลัง1 ณัฐวุฒิ  เสน่หา 2021-02-13 08:40:27 QC Passed  
16 7798-346-001 คลัง1 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2021-02-17 14:23:48 QC Passed  
17 6202-297-006 คลัง1 จตุรภัทร  สุวรรณดี 2021-02-05 09:41:35 QC Passed  
18 4549-295-108 คลัง1 ไสว  สมบัน 2021-02-24 11:13:16 QC Passed  
19 57-021-148-002/R คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-10 15:58:54 QC Passed  
20 6721-315-004 คลัง1 เจษฎา  ชมฟัก 2021-02-05 09:41:14 QC Passed  
21 55-011-141-034 คลัง1 ไสว  สมบัน 2021-02-12 14:26:20 QC Passed  
22 57-021-148-054/C คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-15 10:26:42 QC Passed  
23 6649-304-015 คลัง1 ไสว  สมบัน 2021-02-08 10:17:01 QC Passed  
24 57-021-148-055/C คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2021-02-20 13:11:05 QC Passed  
25 1221-267-001 คลัง1 ไสว  สมบัน 2021-02-24 11:13:22 QC Passed  
26 56-021-207-073 คลัง1 ทัศน์พล  วงษา 2021-02-25 13:29:59 QC Passed  
27 54-009-95-210 คลัง1 ไสว  สมบัน 2021-02-15 11:20:57 QC Passed  
28 9093-332-041 คลัง1 จตุรภัทร  สุวรรณดี 2021-02-09 11:09:58 QC Passed  
29 9866-326-064 คลัง1 เจษฎา  ชมฟัก 2021-02-09 14:17:41 QC Passed  
30 7011-306-037 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-10 15:58:32 QC Passed  
31 2622-321-001 คลัง1 ทัศน์พล  วงษา 2021-02-11 09:23:04 QC Passed  
32 55-010-132-006 คลัง1 ทัศน์พล  วงษา 2021-02-17 14:24:32 QC Passed  
33 7079-320-164 คลัง1 จตุรภัทร  สุวรรณดี 2021-02-11 10:12:55 QC Passed  
34 3008-345-046 คลัง1 เจษฎา  ชมฟัก 2021-02-09 15:46:58 QC Passed  
35 59-040-209-014 คลัง1 ไสว  สมบัน 2021-02-10 15:57:50 QC Passed  
36 54-019-114-086 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-15 13:55:14 QC Passed  
37 60-034-187-040 คลัง1 เจษฎา  ชมฟัก 2021-02-13 15:29:13 QC Passed  
38 3008-345-027 คลัง1 จตุรภัทร  สุวรรณดี 2021-02-12 15:38:17 QC Passed  
39 54-009-95-224 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-18 13:21:21 QC Passed  
40 1868-250-024 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-02-22 15:50:46 QC Passed  
41 1593-296-011 คลัง1 เจษฎา  ชมฟัก 2021-02-24 10:15:23 QC Passed  
42 4819-310-112 คลัง1 จตุรภัทร  สุวรรณดี 2021-02-22 16:37:10 QC Passed  
43 54-036-238-008 คลัง1 ทัศน์พล  วงษา 2021-02-23 13:27:00 QC Passed  
44 60-002-01-96/26-905 คลัง1 จตุรภัทร  สุวรรณดี 2021-02-22 15:11:33 QC Passed  
45 59-026-135-034/F คลัง1 ณัฐวุฒิ  เสน่หา 2021-02-25 14:29:50 QC Passed  
46 4819-310-102 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2021-03-03 11:08:25 QC Passed  
47 55-017-210-080/C คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-03-01 08:55:05 QC Passed  
48 55-017-210-142/C คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2021-03-02 14:47:44 QC Passed