# รหัส-ชื่อเครื่องเล่น สถานที่ ช่างที่รับผิดชอบ วันที่รับงาน สถานะปัจจุบัน REJECT
1 52-001-98-178 เวคิน  เพชรสุก 2020-02-05 08:34:17 QC
2 54-018-111-132/R อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-02-07 11:33:18 QC
3 57-022-142-128 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-02-06 13:55:01 QC
4 6443-323-011 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-02-07 09:02:22 QC
5 52-001-98-187 อมรเทพ  พืชนะ 2020-02-05 15:54:36 QC
6 54-017-113-99/13-250 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-02-06 14:48:20 QC
7 6578-274-013 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-02-08 09:12:31 QC
8 60-055-234-058 วรากร  ศิริยามัน 2020-02-08 10:54:56 QC
9 8764-322-052 ไสว  สมบัน 2020-09-23 15:27:23 QC Passed  
10 6578-274-036 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-03-13 08:49:51 QC
11 55-008-106-019 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-03-12 11:23:01 QC
12 59-041-231-002 ชวนไชย  พันโภคา 2020-03-10 10:13:16 QC 1 ครั้ง
13 2119-254-002 ไสว  สมบัน 2020-03-11 15:55:33 QC
14 54-017-113-76/13-205 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2020-03-16 09:02:24 QC
15 51-005-103-010/R จตุรภัทร  สุวรรณดี 2020-07-22 15:31:56 QC
16 9093-332-003 เจษฎา  ชมฟัก 2020-09-22 10:00:16 QC Passed  
17 59-026-135-048/F ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2020-09-14 11:18:58 QC Passed  
18 3542-317-026 ไสว  สมบัน 2020-09-23 15:27:28 QC Passed  
19 9928-289-018 คลัง1 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2020-03-12 13:18:23 QC Passed   1 ครั้ง
20 52-001-98-188 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-03-11 11:41:13 QC Passed  
21 5831-282-005 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-01-03 09:06:06 QC Passed  
22 5678-2002-398 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-06 09:50:01 QC Passed  
23 6721-315-009 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-01-06 13:07:32 QC Passed  
24 52-001-98-381 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-01-09 13:55:41 QC Passed  
25 6578-275-066 คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-02 09:19:05 QC Passed   1 ครั้ง
26 7079-320-030 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-03 09:29:22 QC Passed  
27 6578-274-111 คลัง1 ไสว  สมบัน 2020-01-14 09:14:16 QC Passed  
28 55-017-210-135/C คลัง1 ศุภกฤต  สุวคนธ์ 2020-01-04 13:35:00 QC Passed  
29 51-005-103-078/C คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-06 08:34:34 QC Passed   1 ครั้ง
30 6636-300-002 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-01-06 14:00:08 QC Passed  
31 54-034-217-003 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-15 10:04:40 QC Passed  
32 55-017-210-103/C คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-06 09:22:32 QC Passed  
33 4733-328-017 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-03 09:10:40 QC Passed  
34 54-025-136-89/95-12 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-09 15:36:04 QC Passed  
35 1784-2000-005 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-06 09:50:09 QC Passed   1 ครั้ง
36 57-022-142-039 คลัง1 ไสว  สมบัน 2020-01-02 09:26:59 QC Passed  
37 6925-290-029 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-10 11:07:40 QC Passed   1 ครั้ง
38 57-022-142-055 คลัง1 ภัฐรชัย  เพชรเย็น 2020-01-06 10:07:44 QC Passed   1 ครั้ง
39 5678-2002-163 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-03 09:49:05 QC Passed   1 ครั้ง
40 5678-2002-162 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-03 09:49:03 QC Passed  
41 5678-2002-164 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-03 09:49:08 QC Passed  
42 4819-310-139 คลัง1 สหรัฐ  สุวรรณโชติ 2020-01-03 10:18:51 QC Passed  
43 4819-310-108 คลัง1 ภัฐรชัย  เพชรเย็น 2020-01-03 10:00:10 QC Passed  
44 4733-328-012 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-03 09:10:44 QC Passed  
45 55-017-210-039/C คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-02 15:58:43 QC Passed   1 ครั้ง
46 5388-333-046 คลัง1 สหรัฐ  สุวรรณโชติ 2020-01-06 08:57:52 QC Passed  
47 6202-297-017 คลัง1 อัคควุฒิ  นอมจิตต์ 2020-01-03 09:55:58 QC Passed  
48 54-009-95-314 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-03 10:09:20 QC Passed  
49 57-022-142-131 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-14 08:45:01 QC Passed  
50 54-018-111-188/F คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-06 08:56:46 QC Passed  
51 5831-282-001 คลัง1 เวคิน  เพชรสุก 2020-01-03 15:54:05 QC Passed  
52 54-009-95-488/K คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-04 09:08:40 QC Passed   1 ครั้ง
53 54-018-111-082/R คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-03 09:25:41 QC Passed   1 ครั้ง
54 9483-336-007 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-04 14:00:40 QC Passed  
55 54-018-111-210/F คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-04 16:06:18 QC Passed  
56 54-018-111-197/F คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-02 09:11:49 QC Passed  
57 7632-301-004 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-02 13:20:15 QC Passed  
58 59-039-205-59/05-90 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-03 09:57:03 QC Passed  
59 54-018-111-005/R คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-07 16:27:02 QC Passed   1 ครั้ง
60 5754-305-001 คลัง1 ไสว  สมบัน 2020-01-10 09:26:44 QC Passed  
61 9928-289-038 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-07 10:35:14 QC Passed  
62 59-042-232-007 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-06 09:10:04 QC Passed  
63 54-019-114-010 คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-14 13:27:53 QC Passed   1 ครั้ง
64 54-009-95-487/K คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-04 09:08:25 QC Passed   1 ครั้ง
65 55-008-106-065 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-09 13:41:05 QC Passed  
66 52-001-98-403 คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-08 15:28:12 QC Passed  
67 7170-258-004 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-10 09:15:29 QC Passed  
68 54-025-136-77/95-127 คลัง1 อภิสิทธิ์  มานิตยกูล 2020-01-06 10:07:43 QC Passed  
69 1784-2000-028 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-08 09:40:49 QC Passed  
70 9847-257-001 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-09 13:59:00 QC Passed  
71 52-001-98-408/PS คลัง1 เวคิน  เพชรสุก 2020-01-14 08:52:57 QC Passed  
72 54-025-136-108/95-103 คลัง1 อภิสิทธิ์  มานิตยกูล 2020-01-14 09:47:42 QC Passed  
73 9513-293-035 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-08 09:12:14 QC Passed  
74 8764-322-084 คลัง1 อัคควุฒิ  นอมจิตต์ 2020-01-08 14:05:46 QC Passed  
75 7170-258-010 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-11 09:33:47 QC Passed  
76 54-019-114-110 คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-21 16:26:39 QC Passed  
77 58-005-144-003 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-09 14:01:08 QC Passed  
78 55-008-106-143 คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-10 10:53:15 QC Passed  
79 7889-259-005 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-14 09:06:17 QC Passed  
80 57-022-142-219/K คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-11 08:50:28 QC Passed  
81 59-039-205-46/05-04 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-09 16:03:58 QC Passed  
82 54-019-114-109 คลัง1 ศุภกฤต  สุวคนธ์ 2020-01-10 08:53:43 QC Passed   1 ครั้ง
83 6925-290-010 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-11 09:46:42 QC Passed   2 ครั้ง
84 7889-259-008 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-15 14:46:10 QC Passed  
85 54-019-114-071 คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-22 09:36:38 QC Passed  
86 57-022-142-218/K คลัง1 ไสว  สมบัน 2020-01-15 13:30:54 QC Passed  
87 7889-259-004 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-15 14:46:07 QC Passed  
88 6925-290-039 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-13 14:16:22 QC Passed  
89 6925-290-034 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-15 09:19:57 QC Passed  
90 6925-290-031 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-17 10:43:29 QC Passed  
91 54-018-111-034/R คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-13 08:56:46 QC Passed   1 ครั้ง
92 3764-322-001 คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-15 13:36:34 QC Passed  
93 7079-292-001 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-16 14:23:14 QC Passed  
94 7079-292-017 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-20 10:08:25 QC Passed  
95 6925-290-037 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-16 09:48:50 QC Passed  
96 9847-257-002 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-24 09:31:12 QC Passed  
97 7079-292-009 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-15 11:40:20 QC Passed  
98 59-039-205-63/05-77 คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-13 16:44:31 QC Passed  
99 1221-267-006 คลัง1 สหรัฐ  สุวรรณโชติ 2020-01-16 09:43:13 QC Passed  
100 4752-318-009 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-27 08:40:38 QC Passed