# รหัส-ชื่อเครื่องเล่น สถานที่ ช่างที่รับผิดชอบ วันที่รับงาน สถานะปัจจุบัน REJECT
1 52-001-98-178 เวคิน  เพชรสุก 2020-02-05 08:34:17 QC
2 54-018-111-132/R อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-02-07 11:33:18 QC
3 57-022-142-128 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-02-06 13:55:01 QC
4 6443-323-011 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-02-07 09:02:22 QC
5 52-001-98-187 อมรเทพ  พืชนะ 2020-02-05 15:54:36 QC
6 54-017-113-99/13-250 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-02-06 14:48:20 QC
7 6578-274-013 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-02-08 09:12:31 QC
8 60-055-234-058 วรากร  ศิริยามัน 2020-02-08 10:54:56 QC
9 6578-274-036 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-03-13 08:49:51 QC
10 55-008-106-019 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-03-12 11:23:01 QC
11 59-041-231-002 ชวนไชย  พันโภคา 2020-03-10 10:13:16 QC 1 ครั้ง
12 2119-254-002 ไสว  สมบัน 2020-03-11 15:55:33 QC
13 54-017-113-76/13-205 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2020-03-16 09:02:24 QC
14 51-005-103-010/R จตุรภัทร  สุวรรณดี 2020-07-22 15:31:56 QC
15 7516-298-017 เจษฎา  ชมฟัก 2020-10-01 10:12:23 QC
16 1737-280-031 ณัฐวุฒิ  เสน่หา 2020-11-09 10:34:52 QC
17 54-036-238-010 วรากร  ศิริยามัน 2020-11-18 10:12:19 QC
18 55-008-106-063 ทัศน์พล  วงษา 2020-11-21 13:44:40 QC
19 55-008-106-102 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2020-11-23 09:50:27 QC
20 5678-2002-037 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-11-05 11:41:25 QC Passed  
21 5678-2002-098 คลัง1 ทัศน์พล  วงษา 2020-10-21 13:44:49 QC Passed  
22 9928-289-018 คลัง1 ชวภณ  คล้ายวงษ์ 2020-03-12 13:18:23 QC Passed   1 ครั้ง
23 52-001-98-188 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-03-11 11:41:13 QC Passed  
24 5831-282-005 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-01-03 09:06:06 QC Passed  
25 5678-2002-398 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-06 09:50:01 QC Passed  
26 6721-315-009 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-01-06 13:07:32 QC Passed  
27 52-001-98-381 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-01-09 13:55:41 QC Passed  
28 6578-275-066 คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-02 09:19:05 QC Passed   1 ครั้ง
29 7079-320-030 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-03 09:29:22 QC Passed  
30 6578-274-111 คลัง1 ไสว  สมบัน 2020-01-14 09:14:16 QC Passed  
31 55-017-210-135/C คลัง1 ศุภกฤต  สุวคนธ์ 2020-01-04 13:35:00 QC Passed  
32 51-005-103-078/C คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-06 08:34:34 QC Passed   1 ครั้ง
33 6636-300-002 คลัง1 วิวัฒน์  ชื่นรัมย์ 2020-01-06 14:00:08 QC Passed  
34 54-034-217-003 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-15 10:04:40 QC Passed  
35 55-017-210-103/C คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-06 09:22:32 QC Passed  
36 4733-328-017 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-03 09:10:40 QC Passed  
37 54-025-136-89/95-12 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-09 15:36:04 QC Passed  
38 1784-2000-005 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-06 09:50:09 QC Passed   1 ครั้ง
39 57-022-142-039 คลัง1 ไสว  สมบัน 2020-01-02 09:26:59 QC Passed  
40 6925-290-029 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-10 11:07:40 QC Passed   1 ครั้ง
41 57-022-142-055 คลัง1 ภัฐรชัย  เพชรเย็น 2020-01-06 10:07:44 QC Passed   1 ครั้ง
42 5678-2002-163 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-03 09:49:05 QC Passed   1 ครั้ง
43 5678-2002-162 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-03 09:49:03 QC Passed  
44 5678-2002-164 คลัง1 ณัฐพงษ์  ช้างงาม 2020-01-03 09:49:08 QC Passed  
45 4819-310-139 คลัง1 สหรัฐ  สุวรรณโชติ 2020-01-03 10:18:51 QC Passed  
46 4819-310-108 คลัง1 ภัฐรชัย  เพชรเย็น 2020-01-03 10:00:10 QC Passed  
47 4733-328-012 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-03 09:10:44 QC Passed  
48 55-017-210-039/C คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-02 15:58:43 QC Passed   1 ครั้ง
49 5388-333-046 คลัง1 สหรัฐ  สุวรรณโชติ 2020-01-06 08:57:52 QC Passed  
50 6202-297-017 คลัง1 อัคควุฒิ  นอมจิตต์ 2020-01-03 09:55:58 QC Passed  
51 54-009-95-314 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-03 10:09:20 QC Passed  
52 57-022-142-131 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-14 08:45:01 QC Passed  
53 54-018-111-188/F คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-06 08:56:46 QC Passed  
54 5831-282-001 คลัง1 เวคิน  เพชรสุก 2020-01-03 15:54:05 QC Passed  
55 54-009-95-488/K คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-04 09:08:40 QC Passed   1 ครั้ง
56 54-018-111-082/R คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-03 09:25:41 QC Passed   1 ครั้ง
57 9483-336-007 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-04 14:00:40 QC Passed  
58 54-018-111-210/F คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-04 16:06:18 QC Passed  
59 54-018-111-197/F คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-02 09:11:49 QC Passed  
60 7632-301-004 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-02 13:20:15 QC Passed  
61 59-039-205-59/05-90 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-03 09:57:03 QC Passed  
62 54-018-111-005/R คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-07 16:27:02 QC Passed   1 ครั้ง
63 5754-305-001 คลัง1 ไสว  สมบัน 2020-01-10 09:26:44 QC Passed  
64 9928-289-038 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-07 10:35:14 QC Passed  
65 59-042-232-007 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-06 09:10:04 QC Passed  
66 54-019-114-010 คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-14 13:27:53 QC Passed   1 ครั้ง
67 54-009-95-487/K คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-04 09:08:25 QC Passed   1 ครั้ง
68 55-008-106-065 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-09 13:41:05 QC Passed  
69 52-001-98-403 คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-08 15:28:12 QC Passed  
70 7170-258-004 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-10 09:15:29 QC Passed  
71 54-025-136-77/95-127 คลัง1 อภิสิทธิ์  มานิตยกูล 2020-01-06 10:07:43 QC Passed  
72 1784-2000-028 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-08 09:40:49 QC Passed  
73 9847-257-001 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-09 13:59:00 QC Passed  
74 52-001-98-408/PS คลัง1 เวคิน  เพชรสุก 2020-01-14 08:52:57 QC Passed  
75 54-025-136-108/95-103 คลัง1 อภิสิทธิ์  มานิตยกูล 2020-01-14 09:47:42 QC Passed  
76 9513-293-035 คลัง1 สุธินันท์    แก้วกระจ่าง 2020-01-08 09:12:14 QC Passed  
77 8764-322-084 คลัง1 อัคควุฒิ  นอมจิตต์ 2020-01-08 14:05:46 QC Passed  
78 7170-258-010 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-11 09:33:47 QC Passed  
79 54-019-114-110 คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-21 16:26:39 QC Passed  
80 58-005-144-003 คลัง1 ชวนไชย  พันโภคา 2020-01-09 14:01:08 QC Passed  
81 55-008-106-143 คลัง1 นัฐพงษ์   อ่อนเกล้า 2020-01-10 10:53:15 QC Passed  
82 7889-259-005 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-14 09:06:17 QC Passed  
83 57-022-142-219/K คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-11 08:50:28 QC Passed  
84 59-039-205-46/05-04 คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-09 16:03:58 QC Passed  
85 54-019-114-109 คลัง1 ศุภกฤต  สุวคนธ์ 2020-01-10 08:53:43 QC Passed   1 ครั้ง
86 6925-290-010 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-11 09:46:42 QC Passed   2 ครั้ง
87 7889-259-008 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-15 14:46:10 QC Passed  
88 54-019-114-071 คลัง1 เมธิสชัย  บุญส่ง 2020-01-22 09:36:38 QC Passed  
89 57-022-142-218/K คลัง1 ไสว  สมบัน 2020-01-15 13:30:54 QC Passed  
90 7889-259-004 คลัง1 ธีรพงษ์  เกษรนวล 2020-01-15 14:46:07 QC Passed  
91 6925-290-039 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-13 14:16:22 QC Passed  
92 6925-290-034 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-15 09:19:57 QC Passed  
93 6925-290-031 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-17 10:43:29 QC Passed  
94 54-018-111-034/R คลัง1 วรากร  ศิริยามัน 2020-01-13 08:56:46 QC Passed   1 ครั้ง
95 3764-322-001 คลัง1 ชาญณรงค์  พันธ์นที 2020-01-15 13:36:34 QC Passed  
96 7079-292-001 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-16 14:23:14 QC Passed  
97 7079-292-017 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-20 10:08:25 QC Passed  
98 6925-290-037 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-16 09:48:50 QC Passed  
99 9847-257-002 คลัง1 บุญฤทธิ์  น้อยคำนุช 2020-01-24 09:31:12 QC Passed  
100 7079-292-009 คลัง1 อรรถการ  แก้วบุษดี 2020-01-15 11:40:20 QC Passed