สรุปผลการประเมิน


Normal คือ การเข้าพื้นที่หน้างานภายในระยะเวลากำหนด        FAIL คือ การเข้าพื้นที่ล่าช้าภายในระยะเวลากำหนด

ชื่อช่าง งานซ่อมทั้งหมด เปิดให้บริการ ปิดให้บริการ ประเมินงานซ่อม
NormalFail NormalFail คะแนนเกรด
1. อนุสรณ์   กิ่งแก้ว 1546 541 929 4 99.74 A
2. สุริยา   ยอแสง 826 397 428 0 100 A
3. เอกราช   นิยมผล 1010 506 498 6 99.41 A
4. ร่มไทร   ดุจดา 1710 1033 668 1 99.94 A
5. วัลลภ   โอภาศ 1791 777 959 6 99.66 A
6. พิทักษ์   ชนะพจน์ 1555 873 675 3 99.81 A
7. ธีรศักดิ์   แซ่หลี 1287 609 675 0 100 A
8. เอกพล   โปจีน 1672 930 738 0 100 A
9. ทรงกลด   ปิจวงค์ 2466 1199 1056 9 99.64 A
10. ถาวร   พันผง 875 346 528 0 100 A
11. ธานี   สาและ 1192 516 675 0 100 A
12. วสุธร   อุเมธา 4565 1883 1510 10 99.78 A
13. วิชัย   บงแก้ว 1327 738 588 1 99.92 A
14. ฉลอง   นิมิตร 7 7 0 0 100 A
15. ธิติเวช   ศรีคำภา 1641 730 876 8 99.51 A
16. วิชิต   ดีโพธิ์รัมย์ 4721 2302 1998 16 99.66 A
17. อำพล   โพธิ์รมย์ 1503 952 549 0 100 A
18. วิรัฐ   แก้วกันหา 647 173 447 0 100 A
19. ไพฑูรย์   ชูวงค์ 799 321 476 1 99.87 A
20. นิพล   พิลึก 1114 540 573 0 100 A
21. สุทธิพงษ์   จิตรนวน 869 334 495 3 99.65 A
22. จิตรกร   จันทร์หอม 903 557 340 5 99.45 A
23. รัชพล   ภูมิมะนาว 1766 981 747 4 99.77 A
24. ธรรมนูญ   บุญมี 4270 1999 1672 4 99.91 A
25. กิตติชัย   กุมภัณทอง 1182 602 570 4 99.66 A
26. จิรโรจน์   หิรัญคลังกาญจน์ 943 394 547 2 99.79 A
27. ศุภฤทธิ์   นุ่มยองใย 30 9 3 0 100 A
28. อรวรรณ   ทิพย์รัตน์ 0 0 0 0
29. ปิติภาคย์   พลทัน 151 44 92 0 100 A
30. ปราชญา   คำเพราะ 1349 908 441 0 100 A
31. ณัฐพงษ์   คงแสงงาม 4458 1798 1302 0 100 A
32. วสันต์   จันทร์ทองหลาง 877 463 309 0 100 A
33. จักรกฤษ   นิตสูงเนิน 1181 591 460 0 100 A
34. นิตินัย   สกุณี 3744 1093 678 0 100 A
35. วันชัย   มาลาศรี 720 334 286 0 100 A
36. วิรัตน์   ศิริสาขา 638 260 202 0 100 A
37. สราวุฒิ   สิงห์ธนะ 954 462 338 0 100 A
38. อธิพัฒน์   พ่องใส 0 0 0 0
39. พรรษมนต์   เกียรติพัชรสิน 0 0 0 0
40. ชัยรัตน์   เครือศรี 1098 510 286 0 100 A
41. วศิน   พรมกล่ำ 444 183 205 0 100 A
42. ไพโรจน์   เยาวมาร 259 97 82 0 100 A
43. กฤษฎา   อาลีอุสมาน 251 46 36 0 100 A
44. ประวิทย์   สีม่วง 324 103 78 0 100 A
45. ปฏิภาณ   มณีขัติย์ 276 162 76 0 100 A
46. เพชรวิศณุ   เริงสำราญ 0 0 0 0
47. วิทวัส   แก้วดี 270 117 55 0 100 A
48. เกรียงชัย   พลูสวัสดิ์ 60 15 13 0 100 A
49. ศุภกร   แสงเทศ 0 0 0 0
50. นัคเรศ   นามกร 0 0 0 0
51. วรากร   ศิริยามัน 75 8 17 0 100 A
52. ไสว   สมบัน 65 10 15 0 100 A
53. วิวัฒน์   ชื่นรัมย์ 185 30 35 0 100 A
54. มณฑล   เจริญพร 180 34 34 0 100 A
55. วสันต์   ศักดิ์ศรี 3 0 0 0 100 A
56. สิทธิศักดิ์   ชรันธร 129 25 46 0 100 A
57. กมล   ทองครุฑ 128 59 31 0 100 A
58. อนุวัฒน์   วิเชียรวรรณ 1 0 1 0 100 A
59. ทรงกลด   กำจาย 103 25 35 0 100 A