เลือกรายการที่ต้องการ

Menu List

ข้อมูลพนักงาน / คู่มือพนักงาน

ข้อมูลที่แสดงสถานะของพนักงาน ได้แก่ ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ เลขบัตรประกันสังคม, ความสามารถต่าง ๆ , ก่ารศึกษา, ข้อมูลด้านสุขภาพ ฯลฯ

การลาออนไลน์ และข้อมูลของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการลา

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้วางแผนการลา

เบิกสินค้าออน์ไลน์

พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าในสโตร์ เพื่อนำมาเขียนเบิก

รายการทรัพย์สิน

หัวข้อรายการทรัพย์สิน จะเป็นสิ่งที่พนักงานจะได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินว่าตรงกับสิ่งที่ตนเองครอบครองรึไม่

โปรแกรม Smart แจ้งงานออนไลน์

ใช้ในการแจ้งงานทุกภาคส่วน

รับงานแจ้งซ่อมจากโปรแกรม Smart

ได้รับความมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

แสดงความคิดเห็นสวัสดิการที่บริษัทมอบให้แก่พนักงาน

แสดงความคิดเห็นที่มีต่อสวัสดิการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะได้รับการประชุมทุก ๆ 3 เดือนซึ่่งจะมีการติดประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศข่าวสารบริษัทประจำเดือน มีนาคม 2561

ข่าวสารภายในบริษัทแผนกบุคคลเป็นผู้ออกข่าวสาร