Loading...

Purchase Requisition (PR)

ใบขอซื้อ (Purchase requisition : PR) คือ เอกสารที่ใช้บริหารการควบคุมภายในของกิจการเกี่ยวกับการจัดซื้อ ปกติแล้วหน้าที่การจัดซื้อ หรือการออกใบสั่งซื้อ.


ใบขอซื้อ / จ้างเหมาบริการ


โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2561 โดยแนวคิดของ K.ฉลอง นิมิตร ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง เป็นผู้มอบหมาย ให้ทางผู้ดูแลระบบสารสนเทศ K.อภิวัฒน์ วิชิตกิ่ง เป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงาน และเขียนโปรแกรม บริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกแผนก

ใบขอซื้อที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้วัสดุแสดงถึงความต้องการสำหรับสินค้าหรือบริการ ที่จะใช้เป็นการภายในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้โปรแกรม

ซ่อมบำรุง
โรงงานและผลิต
ออกแบบ
อิเล็กทรอนิคและวิจัย
EDP สารสนทศ
พัฒนาธุรกิจ

Presentation
คลิปการประชุมหารือโปรแกรมใบขอซื้อ