Loading...

Purchase Requisition (PR)

ใบขอซื้อ (Purchase requisition : PR) คือ เอกสารที่ใช้บริหารการควบคุมภายในของกิจการเกี่ยวกับการจัดซื้อ ปกติแล้วหน้าที่การจัดซื้อ หรือการออกใบสั่งซื้อ.

สืบค้นหาข้อมูล PR