CM Skippyland

แจ้งงาน-จ่ายงานซ่อม


วันพฤหัส 24 กันยายน 2563
คลิกที่เลขที่ใบแจ้งงานเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


รหัสเครื่องเล่น
ชื่อสาขา
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด:
สถานะใบแจ้งงาน:
สถานะเครื่องเล่น:
ชื่อช่าง:
สถานะ KPI:
รออะไหล่:
นำอะไหล่กลับมาซ่อม CT: