CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

เปิดให้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ  170 สาขา

 กรุงเทพฯ ( 25 )  ภาคกลาง ( 47 )  ภาคตะวันออก ( 25 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 36 )  ภาคตะวันตก ( 3 )  ภาคเหนือ ( 10 )  ภาคใต้ ( 23 )


จำนวนเครื่องเล่นที่อยู่ตามสาขา 6364 เครื่อง
กลุ่มเครื่องโยก-ตู้เกม ที่สามารถผลิตและจองใช้งาน
1581 เครื่อง
เครื่องเล่นสับเปลี่ยนระหว่างสาขา (SV,BD)
37 เครื่อง
สถานะกลุ่มเครื่องเล่นประเภทเครื่องโยก-ตู้เกม
อยู่โรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
สาขาแจ้งขอรหัส QR CODE ใหม่ (SV,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 100% → เครื่องพร้อมนำออกใช้งาน (EL,ST)
120
42 (35)%
78 (65)%
สาขาแจ้งไม่สามารถรับเครื่องได้ (SV,AC,IT)
เครื่อง
เครื่องเล่น 80% → เครื่องซื้อเข้ามา (MM,ST)
10
0 (0)%
10 (100)%
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย (BD)
เครื่อง
เครื่องเล่น 50%EL →เครื่องที่ตรวจสภาพแล้ว (EL,ST)
738
29 (4)%
709 (96)%
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD)
459 เครื่อง
เครื่องเล่น 50% → เครื่องรอการตรวจสภาพ (EL,MM,ST)
454
28 (127)%
426 (327)%
เครื่องเล่น 50%(ปัญหาอะไหล่) → รออะไหล๋ (MM,EL)
61
1
60
เครื่องเล่น 50%(ปรับปรุงสติ๊กเกอร์) (MM)
0
0
0
เครื่องเล่น 50%(ทำสี) → แจ้งทำสี (MM)
198
3
195
จำนวนเครื่องเล่นใหม่รอนำเข้าจากต่างประเทศ (ST,AC)
25 เครื่อง
เครื่องเล่น 50%(รอแปลง) → แปลงโครงสร้าง,เกม (MM)
0
0
0
จำนวนเครื่องเล่นที่ระบุสถานที่ไม่ได้ , เครื่องเล่นยังไม่ได้เข้าระบบ (AC,ST,IT)
1,1 เครื่อง
กลุ่มเครื่องพิจารณาเพื่อจำหน่าย
101 เครื่อง
เครื่อง FORECAST จำนวน 1629 เครื่อง (F/C 120 วัน)
เครื่องเล่นตั้งเรื่องรออนุมัติจำหน่าย (BD,AC)
39 เครื่อง
สถานะเครื่อง Forecast ทั้งหมด สภาพเครื่องเล่น จองใช้งาน รวมจอง
50% 100% 50% 100%
ไม่เกิน Forecast 761 749 12 36 11 47
เกิน Forecast 868 761 107 25 31 56
รวม 1629 1510 119 61 42 103
เครื่อง 50% ปัญหาอะไหล่  63  เครื่อง
เครื่องเล่นอนุมัติจำหน่าย →รอผรม.นำออกไป (ST,AC,HR)
56 เครื่อง
เครื่องเล่นติดลิขสิทธิ์ (HR,EL,BD)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นรอคืน → เครื่องเล่นที่ยืม-เช่า (BD,AC)
0 เครื่อง
เครื่องเล่นซ่อมไม่ได้ อะไหล่ไม่มีจำหน่าย ดัดแปลงไม่ได้ (EL,MM)
6 เครื่อง
เครื่องเล่นตามคลังต่าง ๆ
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
93 เครื่อง
คลัง1 100%
120 เครื่อง
กลุ่มเครื่องเล่นประเภท คาราโอเกะ และชุดทางผ่าน
ในโรงงาน
จองไปสาขา
คงเหลือการจอง
คลัง2
585 เครื่อง
เครื่องเล่นคาราโอเกะ (EL)
25
คลัง3
848 เครื่อง
ชุดทางเดินผ่าน
68
0
พื้นที่รอจำหน่าย
25 เครื่อง
สำรองเครื่องเล่น (BD)
0
พื้นที่ PD ,ส่งผรม.รับไปทำสี
184 เครื่อง 16 เครื่อง
         
เครื่องเล่น 50%(ผรม.รับไปทำสี) → ส่งไปทำสี (MM,ST)
16
0
16
คืนเครื่องเล่น
44 เครื่อง
จองเครื่องเล่นและกำหนดวันออกไปสาขา
100  เครื่อง
ขายเครื่องไปแล้ว
4994 เครื่อง
จองเครื่องเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวันออกไปสาขา
3  เครื่อง
เครื่องเล่นที่ได้บริจาค,เครื่องเล่นชำรุด
23,20 เครื่องแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการนำเข้า-ออก (BD & ST)

เครื่องเล่นที่เลยกำหนดวันเข้า บริษัท เกิน 4 วันหรือมากกว่า เครื่องเล่นที่เลยกำหนดวันเข้า สาขา เกิน 3 วันหรือมากกว่า
1. 276-038 SKY WHEEL L-ชลบุรี


กำหนดการนำเข้าเครื่องเล่นจากสาขา/ส่งออกให้สาขา


กำหนดการส่งเครื่องเล่นให้สาขา
26 ต.ค. 2563 4 เครื่อง 27 ต.ค. 2563 2 เครื่อง 28 ต.ค. 2563 2 เครื่อง 29 ต.ค. 2563 5 เครื่อง 30 ต.ค. 2563 4 เครื่อง
2 พ.ย. 2563 9 เครื่อง 3 พ.ย. 2563 14 เครื่อง 6 พ.ย. 2563 1 เครื่อง 9 พ.ย. 2563 6 เครื่อง 10 พ.ย. 2563 6 เครื่อง
12 พ.ย. 2563 18 เครื่อง 13 พ.ย. 2563 11 เครื่อง 18 พ.ย. 2563 2 เครื่อง 23 พ.ย. 2563 1 เครื่อง 25 พ.ย. 2563 4 เครื่อง
27 พ.ย. 2563 8 เครื่อง 17 ธ.ค. 2563 3 เครื่อง

กำหนดการนำเครื่องกลับเข้าบริษัท
21 ต.ค. 2563 1 เครื่อง 26 ต.ค. 2563 5 เครื่อง 27 ต.ค. 2563 2 เครื่อง 28 ต.ค. 2563 2 เครื่อง
29 ต.ค. 2563 37 เครื่อง 30 ต.ค. 2563 6 เครื่อง 2 พ.ย. 2563 12 เครื่อง 3 พ.ย. 2563 14 เครื่อง
5 พ.ย. 2563 1 เครื่อง 6 พ.ย. 2563 1 เครื่อง 9 พ.ย. 2563 28 เครื่อง 10 พ.ย. 2563 1 เครื่อง
12 พ.ย. 2563 20 เครื่อง 13 พ.ย. 2563 10 เครื่อง 18 พ.ย. 2563 3 เครื่อง 19 พ.ย. 2563 1 เครื่อง
23 พ.ย. 2563 1 เครื่อง 25 พ.ย. 2563 58 เครื่อง 27 พ.ย. 2563 6 เครื่อง 30 พ.ย. 2563 2 เครื่อง