มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิยุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เครื่องเข้าบริษัท 168 203 216 187 185 118 137 163 162 228 111 0
เครื่องออกไปสาขา 141 122 202 244 184 178 137 172 257 117 62 0
เครื่องถูกจำหน่าย 92 0 0 57 43 0 169 39 99 0 44 0
เครื่องเข้าคลัง1 189 166 239 168 191 173 174 187 170 195 97 0

จัดการเครื่อง Due Forecast มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิยุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
  2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 9 เครื่อง 9 เครื่อง 1 เครื่อง 7 เครื่อง 1 เครื่อง 15 เครื่อง 22 เครื่อง 3 เครื่อง 0 เครื่อง
จัดการเครื่อง Over Forecast 2 เครื่อง 8 เครื่อง 11 เครื่อง 4 เครื่อง 17 เครื่อง 4 เครื่อง 10 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 0 เครื่อง

ณ ปัจจุบันยังคงเหลือเครื่องเกิน FORECAST ในรายละเอียดดังนี้ นิยามของคำในระบบโปรแกรม CM
1.เครื่อง 50%EL 705 เครื่อง

FORECAST คือ เครื่องเล่นที่พยากรณ์ให้ผลิตเป็น100% และถูกจัดส่งไปยังสาขา
                           ภายในระยะเวลา 120 วัน

DUE FORECAST คือ เครื่องเล่นที่ถูกผลิตมีสภาพ 100 % และจัดส่งสาขาภายใน
                                    ระยะเวลา FORECAST

OVER FORECAST คือ เครื่องเล่นที่ไม่สามารถจัดส่งสาขาภายในระยะเวลาforecast

50%EL หมายถึง แผนกอิเล็กทรอนิคและวิจัย (EL) ได้ทำการประเมินเครื่องเล่น
    ซึ่งสามารถดำเนินการผลิตเป็นเครื่อง 100% ได้

50%(ปัญหาอะไหล่) หมายถึง เครื่องเล่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแต่ไม่มีอะไหล่
    อันเกิดจากปัญหา การรออะไหล่ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ หรือในประเทศ

50%(รอแปลง) หมายถึง เครื่องเล่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการแปลงสภาพ การดัดแปลง

50%(รอทำสี) หมายถึง เครื่องเล่นที่ถูกพิจารณาจากทางแผนกโรงงานและผลิต
    ให้ดำเนินการทำสีเครื่องเล่น

50%(ทำสติ๊กเกอร์) หมายถึง เครื่องเล่นทีติดสติกเกอร์ โดยสั่งผลิตจากผู้รับเหมาเพื่อ
   ผลิตสติกเกอร์สำหรับเครื่องเล่นตัวนั้นโดยเฉพาะ

2.เครื่อง 50%(ปัญหาอะไหล่) 180 เครื่อง
3.เครื่อง 50%(รอแปลง) 0 เครื่อง
4.เครื่อง 50%(รอทำสี) 212 เครื่อง
5.เครื่อง 50%(ทำสติ๊กเกอร์) 0 เครื่อง
6.เครื่อง 100%EL 1596 เครื่อง
ปัจจุบันยังคงเหลือเครื่องเล่นที่เกิน FORECAST ทั้งสิ้น 482 เครื่อง
เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากโปรแกรม CM เมื่อ 2019-11-16