แจ้งงานซ่อมให้แผนกอื่น ๆ


วันจันทร์ 19 เมษายน 2564     พิมพ์รหัสเครื่องเล่นและพิจารณาว่าเครื่องเล่นตัวใดที่ต้องส่งอะไหล่แจ้งซ่อม

รหัสเครื่องเล่น: