CM Skippyland

แจ้งงาน-ดำเนินการซ่อม


งานแจ้งงานซ่อมอุปกรณ์ KSP (กรุณาตรวจสอบ และมอบหมายงาน) 15  จำนวน

แจ้งซ่อมเครื่องเล่นปิดให้บริการ 131  เครื่อง แจ้งซ่อมเครื่องเล่นเปิดให้บริการ  173  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 28  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  52  เครื่อง
ต่างจังหวัด 103  เครื่อง ต่างจังหวัด 121  เครื่อง
ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 101  เครื่อง ยังไม่ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 151  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 22  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  45  เครื่อง
ต่างจังหวัด 79  เครื่อง ต่างจังหวัด 106  เครื่อง
ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 30  เครื่อง ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 22  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 6  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  15  เครื่อง
ต่างจังหวัด 24  เครื่อง ต่างจังหวัด 7  เครื่อง
ช่างแจ้งแผนกบริการปิดงาน 135  เครื่อง ซ่อมแล้วเสร็จ ,ซ่อมไม่ได้  ,0 เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 60  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล   เครื่อง
ต่างจังหวัด 75  เครื่อง ต่างจังหวัด   เครื่อง