Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\rq\headmain.php on line 56
  LOGIN:      ออกจากระบบ   ขณะนี้มีผู้ใช้กำลังออนไลน์   ท่าน         ข้อมูลใบแจ้งงานซ่อมเครื่องเล่นงานแจ้งงานซ่อมอุปกรณ์ KSP (กรุณาตรวจสอบ และมอบหมายงาน) 15  จำนวน

แจ้งซ่อมเครื่องเล่นปิดให้บริการ 137  เครื่อง แจ้งซ่อมเครื่องเล่นเปิดให้บริการ 587  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 42  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  167  เครื่อง
ต่างจังหวัด 95  เครื่อง ต่างจังหวัด 420  เครื่อง
ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 106  เครื่อง ยังไม่ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 499  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 31  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  134  เครื่อง
ต่างจังหวัด 75  เครื่อง ต่างจังหวัด 365  เครื่อง
ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 31  เครื่อง ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 88  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 11  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  55  เครื่อง
ต่างจังหวัด 20  เครื่อง ต่างจังหวัด 33  เครื่อง
ช่างแจ้งแผนกบริการปิดงาน 184  เครื่อง ซ่อมแล้วเสร็จ ,ซ่อมไม่ได้  ,0 เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 82  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล   เครื่อง
ต่างจังหวัด 102  เครื่อง ต่างจังหวัด   เครื่อง