CM Skippyland

แจ้งงาน-ดำเนินการซ่อม


งานแจ้งงานซ่อมอุปกรณ์ KSP (กรุณาตรวจสอบ และมอบหมายงาน) 15  จำนวน

แจ้งซ่อมเครื่องเล่นปิดให้บริการ 141  เครื่อง แจ้งซ่อมเครื่องเล่นเปิดให้บริการ  150  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 43  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  48  เครื่อง
ต่างจังหวัด 98  เครื่อง ต่างจังหวัด 102  เครื่อง
ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 116  เครื่อง ยังไม่ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 133  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 29  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  41  เครื่อง
ต่างจังหวัด 87  เครื่อง ต่างจังหวัด 92  เครื่อง
ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 25  เครื่อง ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 17  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 14  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  10  เครื่อง
ต่างจังหวัด 11  เครื่อง ต่างจังหวัด 7  เครื่อง
ช่างแจ้งแผนกบริการปิดงาน 94  เครื่อง ซ่อมแล้วเสร็จ ,ซ่อมไม่ได้  ,0 เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 47  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล   เครื่อง
ต่างจังหวัด 47  เครื่อง ต่างจังหวัด   เครื่อง