CM Skippyland

แจ้งงาน-ดำเนินการซ่อม


งานแจ้งงานซ่อมอุปกรณ์ KSP (กรุณาตรวจสอบ และมอบหมายงาน) 15  จำนวน

แจ้งซ่อมเครื่องเล่นปิดให้บริการ 291  เครื่อง แจ้งซ่อมเครื่องเล่นเปิดให้บริการ  249  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 70  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  83  เครื่อง
ต่างจังหวัด 221  เครื่อง ต่างจังหวัด 166  เครื่อง
ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 247  เครื่อง ยังไม่ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 226  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 55  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  76  เครื่อง
ต่างจังหวัด 192  เครื่อง ต่างจังหวัด 150  เครื่อง
ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 44  เครื่อง ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 23  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 15  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  16  เครื่อง
ต่างจังหวัด 29  เครื่อง ต่างจังหวัด 7  เครื่อง
ช่างแจ้งแผนกบริการปิดงาน 98  เครื่อง ซ่อมแล้วเสร็จ ,ซ่อมไม่ได้  ,0 เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 45  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล   เครื่อง
ต่างจังหวัด 53  เครื่อง ต่างจังหวัด   เครื่อง