CM Skippyland

แจ้งงาน-ดำเนินการซ่อม


งานแจ้งงานซ่อมอุปกรณ์ KSP (กรุณาตรวจสอบ และมอบหมายงาน) 15  จำนวน

แจ้งซ่อมเครื่องเล่นปิดให้บริการ 135  เครื่อง แจ้งซ่อมเครื่องเล่นเปิดให้บริการ  407  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 47  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  76  เครื่อง
ต่างจังหวัด 88  เครื่อง ต่างจังหวัด 331  เครื่อง
ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 97  เครื่อง ยังไม่ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 375  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 30  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  69  เครื่อง
ต่างจังหวัด 67  เครื่อง ต่างจังหวัด 306  เครื่อง
ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 38  เครื่อง ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 32  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 17  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  25  เครื่อง
ต่างจังหวัด 21  เครื่อง ต่างจังหวัด 7  เครื่อง
ช่างแจ้งแผนกบริการปิดงาน 98  เครื่อง ซ่อมแล้วเสร็จ ,ซ่อมไม่ได้  ,0 เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 47  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล   เครื่อง
ต่างจังหวัด 51  เครื่อง ต่างจังหวัด   เครื่อง