CM Skippyland

แจ้งงาน-ดำเนินการซ่อม


งานแจ้งงานซ่อมอุปกรณ์ KSP (กรุณาตรวจสอบ และมอบหมายงาน) 15  จำนวน

แจ้งซ่อมเครื่องเล่นปิดให้บริการ 149  เครื่อง แจ้งซ่อมเครื่องเล่นเปิดให้บริการ  214  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 54  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  102  เครื่อง
ต่างจังหวัด 95  เครื่อง ต่างจังหวัด 112  เครื่อง
ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 124  เครื่อง ยังไม่ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 192  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 43  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  93  เครื่อง
ต่างจังหวัด 81  เครื่อง ต่างจังหวัด 99  เครื่อง
ดำเนินการซ่อมเครื่องปิดให้บริการ 25  เครื่อง ดำเนินการซ่อมเครื่องเปิดให้บริการ 22  เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 11  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล  13  เครื่อง
ต่างจังหวัด 14  เครื่อง ต่างจังหวัด 9  เครื่อง
ช่างแจ้งแผนกบริการปิดงาน 69  เครื่อง ซ่อมแล้วเสร็จ ,ซ่อมไม่ได้  ,0 เครื่อง
กรุงเทพ-ปริมนฑล 32  เครื่อง กรุงเทพ-ปริมนฑล   เครื่อง
ต่างจังหวัด 37  เครื่อง ต่างจังหวัด   เครื่อง