CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

ระบบการจัดการอุปกรณ์ KSP

        โปรแกรม CM ในส่วนของ KSP มีวัตถุประสงค์แบบเดียวกับการบริหารจัดการเครื่องเล่นแบบเครื่องหยอดเหรียญทุกประการ เพราะอุปกรณ์ KSP ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

เริ่มเป็นที่นิยม และผลตอบรับที่ดีในด้านการตลาด ดังนั้นอุปกรณ์ KSP จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการนำอุปกรณ์

KPS เข้าผนวก บนระบบโปรแกรม CM โดยมีแผนกออกแบบ เป็นผู้บริหารจัดการ และตอบสนองความต้องการให้แก่แผนกบริการ จึงมีการหารือให้ดำเนินการ

วิเคราะห์ระบบงาน และนำผลที่ได้มาพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า "KSP" (Kid Soft Play) โดยรึเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 จนเริ่มใช้งานในปี 2561


โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. นโยบายให้ KSP เป็นระบบการบริหารจัดการ โดย คุณรังสรรค์ หลายปัญญากิตติ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้มอบนโยบายให้หน่วยงานสารสนเทศดำเนินการ

2. ที่ปรึกษา และให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน โดย คุณสมบูรณ์ วัฒนทวีกุล ผู้จัดการทั่วไป

3. วิเคราะห์ระบบ โดย คุณธนวัฒน์ สุขวาสนะ ผจก.แผนกซ่อมบำรุง เป็นผู้ออกแบบ Flow ในกระบวนการดำเนินงาน

4. โปรแกรมเมอร์ (ผู้พัฒนาระบบ) โดย คุณอภิวัฒน์ วิชิตกิ่ง จนท.ดูแลระบบสารสนเทศ เป็นผู้ออกแบบฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมตาม Flow ที่ได้ออกแบบไว้

5. ผู้ดำเนินงานตามกระบวนการระบบ KPS และการRev. โดย คุณปิยะพงษ์ บุญเพ็ง ผจก.แผนกออกแบบ เป็นผู้รับทราบและเข้าใจในกระบวนการของระบบงาน

  KSP และดำเนินงานเพื่อให้ระบบ งาน KSP เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องภายใต้การรับผิดชอบดูแลงานด้าน KSP


http://skippyland.no-ip.org/hrstock/images/flow_ksp.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FR_aydRysVk
https://www.youtube.com/watch?v=aOwS66tubuY
https://www.youtube.com/watch?v=oGheyDst3Gc