Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 72
  LOGIN:      ออกจากระบบ    ขณะนี้มีผู้ใช้กำลังออนไลน์   ท่าน   

       รายงานรีเจ็คเครื่องเล่น ในกระบวนการ QC
วัน/เดือน/ปีเริ่มต้น : วัน/เดือน/ปีสิ้นสุด : ไม่ผ่านมาตรฐาน QC       ผ่านมาตรฐาน QC    

พิมพ์รหัสเครื่องเล่น: