CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

รายการกำหนดเครื่องเล่นออกจากคลังเพื่อส่งสาขาทั่วประเทศ

รายการข้างล่างเป็นการคาดการณ์การกำหนดเครื่องเล่นออกโดยแผนกพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นแผนกโรงงานและการผลิต
เมื่อทราบข้อมูลการคาดการณ์ แล้วเห็นว่าวันที่กำหนดนั้นไม่สามารถผลิตเครื่องได้   กรุณาแจ้งกับพัฒนาธุรกิจให้เปลี่ยนวันกำหนดเครื่องเล่นใหม่
วันที่ Due Date รวมเครื่องโยกและตุ้เกม

24 ก.ย. 2563 2 เครื่อง 27 ก.ย. 2563 21 เครื่อง 29 ก.ย. 2563 1 เครื่อง 6 ต.ค. 2563 9 เครื่อง
7 ต.ค. 2563 4 เครื่อง 11 ต.ค. 2563 9 เครื่อง 13 ต.ค. 2563 6 เครื่อง 18 ต.ค. 2563 3 เครื่อง
19 ต.ค. 2563 2 เครื่อง 20 ต.ค. 2563 7 เครื่อง 21 ต.ค. 2563 20 เครื่อง 22 ต.ค. 2563 2 เครื่อง
25 ต.ค. 2563 4 เครื่อง 26 ต.ค. 2563 13 เครื่อง 27 ต.ค. 2563 4 เครื่อง 28 ต.ค. 2563 14 เครื่อง

เป็นส่วนที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมอบหมายงานให้แก่ช่าง
เพื่อดำเนินงานผลิตเครื่องตามรายการจอง

     

    เครื่องเล่นที่่ได้กำหนดวันออก ยังไม่เสร็จ

# รหัสเครื่องเล่น ชื่อเครื่องเล่น อยู่ในบริษัท
%
สถานที่
สถานที่จอง
วันจอง
บันทึกวันไปสาขา
วันไปสาขา
1.
257-012 SAFARI RANGER 1 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-ลำลูกกาคลอง2
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-08
2.
263-016 MINI DINOSAUR 16 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-ลำลูกกาคลอง2 F2
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-08
3.
95-255 TAKE DOWN 43" 58 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-14
2020-09-14 2020-10-12
4.
295-158 BASKETBALL MACHINE 220 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-14
2020-09-14 2020-10-12
5.
310-151 GIRAFFE 33 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-22
2020-09-24 2020-10-12
6.
322-043 ROTATING SPACE 231 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-12
7.
299-003 KAYAK 126 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-12
8.
135-037/F WA WA FROG 85 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-18
2020-09-18 2020-10-12
9.
95-268 TAKE DOWN V.2 43" 52 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-08
2020-09-14 2020-10-12
10.
311-039 DOLPHINE SHOOTING 86 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-08
2020-09-14 2020-10-12
11.
135-048/F WA WA FROG 26 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-บางกะปิ
2020-09-14
2020-09-14 2020-10-14
12.
320-102 TANK 238 วัน 50%(รอทำสี) คลัง3 L-บางกะปิ
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-14
13.
203-044 SUPER OCTOPUS 208 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-บางกะปิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-14
14.
295-034 BASKETBALL MACHINE 86 วัน 50% คลัง3 B-ปทุมธานี
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-19
15.
319-002 ADVENTURE ISLAND 16 วัน 50% คลัง2 L-วังหิน
2020-09-21
2020-09-24 2020-10-20
16.
305-009 DING DING CAR 199 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-21
17.
203-025 SUPER OCTOPUS 15 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-21
18.
95-267 TAKE DOWN V.2 43" 210 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-14
2020-09-14 2020-10-21
19.
310-096 GIRAFFE 52 วัน 50%(ปัญหาอะไหล่) พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-21
20.
95-457/13-93/K TAKE DOWN 42 48 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
21.
135-049/F WA WA FROG 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
22.
210-015/C DUCK CHASING 114 วัน 50% คลัง2 L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
23.
147-012 STREET BASKETBALL 36 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
24.
95-471/13-256/K TAKE DOWN 42" 48 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
25.
322-073 ROTATING SPACE 85 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
26.
298-017 SMURF 220 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-22
27.
310-031 GIRAFFE 45 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
28.
135-067/F WA WA FROG 21 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
29.
302-010 CAPTAIN SUB 86 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-22
30.
308-016 RESCUE FIREFIGHTER 87 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-22
31.
322-084 ROTATING SPACE 45 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
32.
296-018 SWING CAR 225 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
33.
95-312 TAKE DOWN 43 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-22
34.
326-013 SPACE EXPLORATION 94 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
35.
260-009 MONKEY SHAKE DOWN 77 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-มีนบุรี
2020-08-25
2020-09-24 2020-10-23
36.
322-030 ROTATING SPACE 246 วัน 50%(รอทำสี) คลัง3 L-มีนบุรี
2020-08-25
2020-09-24 2020-10-23
37.
301-006 POLICE HOT CHASE 2 205 วัน 50% คลัง2 L-พระราม4
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-26
38.
332-003 SPACE OCTOPUS 45 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-พระราม4
2020-08-25
2020-09-24 2020-10-26
39.
302-006 CAPTAIN SUB 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
40.
267-004 KIDS RIDE BUS 115 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
41.
296-012 SWING CAR 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
42.
299-006 KAYAK 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
43.
297-022 CARTOON FISH 212 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-27
44.
340-002 FUNNY PARTY 126 วัน 50% คลัง2 B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
45.
308-012 RESCUE FIREFIGHTER 225 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
46.
309-009 OVERTAKE 271 วัน 50%(รอแปลง) พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-27
47.
286-009 TINY TUNE 16 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
48.
298-005 SMURF 238 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
49.
98-151 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 82 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลาดพร้าว1
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-28
50.
210-030/C DUCK CHASING 139 วัน 50% คลัง2 B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
51.
250-019 NAUGHTY BEAN 5 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-29
52.
95-205 TAKE DOWN 43 136 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
53.
255-004 SKIPPY HOCKEY 114 วัน 50% คลัง2 B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
54.
251-008 KIDS OUTRUN 21 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
55.
238-010 MINI SPEED MAX 64 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
56.
103-060/C ม้าหมุนจีน 136 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-23
2020-09-24 2020-10-29
57.
253-002 KIDS PARADISE LOST 16 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
58.
317-026 SEA LION 318 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-29
59.
322-052 ROTATING SPACE 222 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-29
60.
320-143 TANK 136 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-29
61.
267-006 KIDS RIDE BUS 86 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
62.
345-014 STAR WARSHIP(HEAD) 5 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-29