CM Skippyland
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\hrstock\headmain.php on line 141

รายการกำหนดเครื่องเล่นออกจากคลังเพื่อส่งสาขาทั่วประเทศ

รายการข้างล่างเป็นการคาดการณ์การกำหนดเครื่องเล่นออกโดยแผนกพัฒนาธุรกิจ ดังนั้นแผนกโรงงานและการผลิต
เมื่อทราบข้อมูลการคาดการณ์ แล้วเห็นว่าวันที่กำหนดนั้นไม่สามารถผลิตเครื่องได้   กรุณาแจ้งกับพัฒนาธุรกิจให้เปลี่ยนวันกำหนดเครื่องเล่นใหม่
วันที่ Due Date รวมเครื่องโยกและตุ้เกม

24 ก.ย. 2563 2 เครื่อง 27 ก.ย. 2563 21 เครื่อง 29 ก.ย. 2563 1 เครื่อง 6 ต.ค. 2563 9 เครื่อง
7 ต.ค. 2563 4 เครื่อง 11 ต.ค. 2563 9 เครื่อง 13 ต.ค. 2563 6 เครื่อง 18 ต.ค. 2563 3 เครื่อง
19 ต.ค. 2563 2 เครื่อง 20 ต.ค. 2563 8 เครื่อง 21 ต.ค. 2563 20 เครื่อง 22 ต.ค. 2563 2 เครื่อง
25 ต.ค. 2563 4 เครื่อง 26 ต.ค. 2563 13 เครื่อง 27 ต.ค. 2563 4 เครื่อง 28 ต.ค. 2563 14 เครื่อง

เป็นส่วนที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมอบหมายงานให้แก่ช่าง
เพื่อดำเนินงานผลิตเครื่องตามรายการจอง

     

    

# รหัสเครื่องเล่น ชื่อเครื่องเล่น อยู่ในบริษัท
%
สถานที่
สถานที่จอง
วันจอง
บันทึกวันไปสาขา
วันไปสาขา
1.
111-082/R POLICE ACTION 447 วัน 100% คลัง1 B-ลำลูกกา4
2020-08-25
2020-08-25 2020-09-25
2.
293-016 MOTOR KIDDIE RIDE 251 วัน 100% คลัง1 B-ลำลูกกา4
2020-08-26
2020-08-26 2020-09-25
3.
332-045 SPACE OCTOPUS 233 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-07-27
2020-09-16 2020-09-28
4.
350-011 SUPER MOTO 126 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
5.
347-009 FLYING LOVEสีแดง 126 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
6.
354-079 AIR TAXI 64 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-05
2020-09-16 2020-09-28
7.
349-022 TEETER TOTTER 114 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
8.
339-024 JUNGLE AROUND 94 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
9.
331-014 DYNAMIC STORM RACING 126 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
10.
334-042 FUNNY SHOOTING 94 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
11.
320-022 TANK 222 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
12.
299-009 KAYAK 222 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
13.
295-010 BASKETBALL MACHINE 364 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
14.
210-153/C DUCK CHASING 260 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
15.
326-083 SPACE EXPLORATION 222 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
16.
111-123/R POLICE ACTION 524 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
17.
345-030 STAR WARSHIP 126 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
18.
331-013 DYNAMIC STORM RACING 126 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
19.
306-016 DEEP SEA FISHING 85 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-18
2020-09-16 2020-09-28
20.
322-051 ROTATING SPACE 238 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
21.
353-009 WACK FLOG 222 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
22.
142-084 HYPER BALL 231 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-13
2020-09-16 2020-09-28
23.
276-026 SKY WHEEL 703 วัน 100% คลัง1 FI-ฟู๊ดส์แฟร์
2020-08-12
2020-09-16 2020-09-28
24.
139-14/39-71 WINNING จอ 43 432 วัน 100% คลัง1 L-ปราสาท
2020-08-19
2020-08-19 2020-09-30
25.
95-285 TAKE DOWN 43 139 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-17
2020-09-18 2020-10-07
26.
317-014 SEA LION 299 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-17
2020-09-18 2020-10-07
27.
320-157 TANK 222 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-19
2020-09-18 2020-10-07
28.
274-114 MONKEY CAR 453 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-17
2020-09-18 2020-10-07
29.
339-064 JUNGLE AROUND 139 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-17
2020-09-18 2020-10-07
30.
323-004 KA-170 PIPI CAR 325 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-17
2020-09-18 2020-10-07
31.
293-005 MOTOR KIDDIE RIDE 387 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-17
2020-09-18 2020-10-07
32.
345-041 STAR WARSHIP 111 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-17
2020-09-18 2020-10-07
33.
106-143 ALIEN 302 วัน 100% คลัง1 L-พัทยาใต้
2020-08-17
2020-09-18 2020-10-07
34.
205-27/05-46 MARVEL VS CAPCOM 315 วัน 100% คลัง1 L-ลำลูกกาคลอง2
2020-09-15
2020-09-24 2020-10-08
35.
257-012 SAFARI RANGER 1 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-ลำลูกกาคลอง2
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-08
36.
127-013 GHOST SQUAD 43 273 วัน 100% คลัง1 L-ลำลูกกาคลอง2 F2
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-08
37.
263-016 MINI DINOSAUR 16 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-ลำลูกกาคลอง2 F2
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-08
38.
95-255 TAKE DOWN 43" 58 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-14
2020-09-14 2020-10-12
39.
295-158 BASKETBALL MACHINE 220 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-14
2020-09-14 2020-10-12
40.
310-151 GIRAFFE 33 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-22
2020-09-24 2020-10-12
41.
322-043 ROTATING SPACE 231 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-12
42.
299-003 KAYAK 126 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-12
43.
135-037/F WA WA FROG 85 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-18
2020-09-18 2020-10-12
44.
95-268 TAKE DOWN V.2 43" 52 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-08
2020-09-14 2020-10-12
45.
311-039 DOLPHINE SHOOTING 86 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-อู่ตะเภา
2020-09-08
2020-09-14 2020-10-12
46.
320-030 TANK 126 วัน 100% คลัง1 L-อู่ตะเภา
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-12
47.
135-048/F WA WA FROG 26 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-บางกะปิ
2020-09-14
2020-09-14 2020-10-14
48.
320-102 TANK 238 วัน 50%(รอทำสี) คลัง3 L-บางกะปิ
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-14
49.
247-120 GUN FIGHT ZOMBIES 870 วัน 100% คลัง1 L-บางกะปิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-14
50.
203-044 SUPER OCTOPUS 208 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-บางกะปิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-14
51.
207-074 DINO RUN 576 วัน 100% คลัง1 L-บางกะปิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-14
52.
310-133 GIRAFFE 339 วัน 100% คลัง1 L-บางกะปิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-14
53.
295-034 BASKETBALL MACHINE 86 วัน 50% คลัง3 B-ปทุมธานี
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-19
54.
313-020 FRENCHFRIED KIDDIE 594 วัน 100% คลัง1 B-ปทุมธานี
2020-09-15
2020-09-24 2020-10-19
55.
314-002 MINI POLICE 392 วัน 100% คลัง1 B-ปทุมธานี
2020-09-15
2020-09-24 2020-10-19
56.
319-002 ADVENTURE ISLAND 16 วัน 50% คลัง2 L-วังหิน
2020-09-21
2020-09-24 2020-10-20
57.
142-143 HYPER BALL 308 วัน 100% คลัง1 L-วังหิน
2020-09-21
2020-09-24 2020-10-20
58.
282-021 CUTE WHALE LCD 232 วัน 100% คลัง1 B-ชัยภูมิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-21
59.
320-160 TANK 104 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-21
60.
111-132/R POLICE ACTION 302 วัน 100% คลัง1 B-ชัยภูมิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-21
61.
305-009 DING DING CAR 199 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-10
2020-09-10 2020-10-21
62.
203-025 SUPER OCTOPUS 15 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-21
63.
95-267 TAKE DOWN V.2 43" 210 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-14
2020-09-14 2020-10-21
64.
354-075 AIR TAXI 64 วัน 100% คลัง1 B-ชัยภูมิ
2020-08-05
2020-09-10 2020-10-21
65.
310-096 GIRAFFE 52 วัน 50%(ปัญหาอะไหล่) พื้นที่ซ่อม PD B-ชัยภูมิ
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-21
66.
95-457/13-93/K TAKE DOWN 42 48 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
67.
141-013 GHOST SQUAD 414 วัน 100% คลัง1 L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
68.
135-049/F WA WA FROG 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
69.
210-015/C DUCK CHASING 114 วัน 50% คลัง2 L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
70.
147-060/C STREET BASKETBALL 318 วัน 100% คลัง1 L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
71.
147-012 STREET BASKETBALL 36 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
72.
95-471/13-256/K TAKE DOWN 42" 48 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
73.
322-073 ROTATING SPACE 85 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-หนองจอก
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
74.
205-59/05-90 MARVEL VS CAPCOM 318 วัน 100% คลัง1 L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
75.
114-102 STORM RACING 254 วัน 100% คลัง1 L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
76.
312-020 BABY HOCKEY M015 136 วัน 100% คลัง1 L-หนองจอก
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
77.
298-017 SMURF 220 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-22
78.
310-031 GIRAFFE 45 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
79.
135-067/F WA WA FROG 21 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
80.
302-010 CAPTAIN SUB 86 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-22
81.
308-016 RESCUE FIREFIGHTER 87 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-22
82.
322-084 ROTATING SPACE 45 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
83.
296-018 SWING CAR 225 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-22
84.
95-312 TAKE DOWN 43 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-22
85.
326-013 SPACE EXPLORATION 94 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-หนองกี่
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-22
86.
260-009 MONKEY SHAKE DOWN 77 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-มีนบุรี
2020-08-25
2020-09-24 2020-10-23
87.
322-030 ROTATING SPACE 246 วัน 50%(รอทำสี) คลัง3 L-มีนบุรี
2020-08-25
2020-09-24 2020-10-23
88.
301-006 POLICE HOT CHASE 2 205 วัน 50% คลัง2 L-พระราม4
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-26
89.
02-022 BABY AIR HOCKEY 328 วัน 100% คลัง1 L-พระราม4
2020-08-25
2020-09-24 2020-10-26
90.
332-003 SPACE OCTOPUS 45 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD L-พระราม4
2020-08-25
2020-09-24 2020-10-26
91.
336-012 HAPPY SCOOTER 126 วัน 100% คลัง1 L-พระราม4
2020-08-25
2020-09-24 2020-10-26
92.
302-006 CAPTAIN SUB 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
93.
267-004 KIDS RIDE BUS 115 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
94.
296-012 SWING CAR 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
95.
269-005 CAR TIME 341 วัน 100% คลัง1 B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
96.
299-006 KAYAK 139 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
97.
297-022 CARTOON FISH 212 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-27
98.
354-077 AIR TAXI 64 วัน 100% คลัง1 B-บุรีรัมย์
2020-08-05
2020-09-23 2020-10-27
99.
340-002 FUNNY PARTY 126 วัน 50% คลัง2 B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
100.
308-012 RESCUE FIREFIGHTER 225 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
101.
232-001 FOOTBALL BABY 915 วัน 100% คลัง1 B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
102.
309-009 OVERTAKE 271 วัน 50%(รอแปลง) พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-27
103.
286-009 TINY TUNE 16 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
104.
298-005 SMURF 238 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-บุรีรัมย์
2020-09-21
2020-09-23 2020-10-27
105.
121-096 สจ. CUTE ANIMAL - สิงโต 608 วัน 100% คลัง1 B-ลาดพร้าว1
2020-08-25
2020-08-25 2020-10-28
106.
98-151 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 82 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลาดพร้าว1
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-28
107.
258-001 RING EM 635 วัน 100% คลัง1 L-นวนคร
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-28
108.
274-029 MONKEY CAR 335 วัน 100% คลัง1 L-นวนคร
2020-09-15
2020-09-15 2020-10-28
109.
210-030/C DUCK CHASING 139 วัน 50% คลัง2 B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
110.
250-019 NAUGHTY BEAN 5 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-24
2020-09-24 2020-10-29
111.
284-013 LITTLE DRUMMER 756 วัน 100% คลัง1 B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
112.
95-205 TAKE DOWN 43 136 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
113.
255-004 SKIPPY HOCKEY 114 วัน 50% คลัง2 B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
114.
251-008 KIDS OUTRUN 21 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
115.
238-010 MINI SPEED MAX 64 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
116.
103-060/C ม้าหมุนจีน 136 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-23
2020-09-24 2020-10-29
117.
253-002 KIDS PARADISE LOST 16 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-ลำลูกกา6
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
118.
317-026 SEA LION 318 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-29
119.
322-052 ROTATING SPACE 222 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-22
2020-09-22 2020-10-29
120.
320-143 TANK 136 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-29
121.
267-006 KIDS RIDE BUS 86 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-21
2020-09-22 2020-10-29
122.
345-014 STAR WARSHIP(HEAD) 5 วัน 50% พื้นที่ซ่อม PD B-สระแก้ว
2020-09-23
2020-09-23 2020-10-29